E-zdrowie

eu logo

 

Integracja i rozbudowa istniejącego systemu informatycznego w celu udostępnienia usług z zakresu ezdrowia pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

 

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Cyfrowy region RPWM.03.00.00

Nr Priorytetu Inwestycyjnego: Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, ekultury i e-zdrowia

Numer i nazwa Działania: RPWM.03.02.00 E-zdrowie

 

 

W projekcie przewiduje się:

 • zakup środków trwałych (infrastruktura serwerowa, sieciowa, sprzęt komputerowy, skanery),
 • Integrację systemów medycznych (MEDIS i SOMED),
 • Rozbudowę systemów medycznych o moduły obsługi zleceń,
 • elektronicznej dokumentacji medycznej,
 • planowania zabiegów rehabilitacyjnych,
 • pracowni rehabilitacyjnej
 • integrację tych systemów z systemem oferującym e-usługi.

Projekt przewiduje działa promocyjne oraz szkolenia. Grupy docelowe projektu to mieszkańcy powiatu bartoszyckiego oraz powiatów sąsiednich oraz dwa podmioty lecznicze współpracujące z wnioskodawcą w procesie leczenia pacjentów (diagnostyka, AOS, POZ) oraz personel medyczny przychodni. Efekty projektu to: oszczędność czasu pracy personelu medycznego oraz rejestracji, oszczędność czasu pacjentów. łączne korzyści ekonomiczne w ciągu 5 lat od zakończenia projektu to 0,5 mln zł.

Przewiduje się realizację następujących etapów: zakup infrastruktury IT, uruchomienie e-Usług, szkolenie personelu, działania promocyjne. Projekt jest komplementarny w stosunku do projektu wcześniej zrealizowanego przez wnioskodawcę. Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP poprzez realizację celu szczegół. dla działania 3.2 E-zdrowie, gdyż zwiększa wykorzystanie TIK w podmiotach leczniczych poprzez wdrożenie systemu IT obsługującego elektroniczny obieg dokumentów medycznych oraz zwiększenie podaży usług cyfrowych o rozszerzenie zakresu spraw, które można załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT m.in. dostęp do informacji o stanie zdrowia, czasie oczekiwania, elektronicznej rejestracji. W ramach realizacji projektu udostępnionych zostanie dwie publiczne usługi o st. dojrzałości 5:

 • erejestracja,
 • e-dokumentacja.

E-usługi będą realizowane przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej.

Rezultatem projektu będzie zwiększenie dostępu do usług medycznych, poprawa jakości świadczonych usług, zwiększenie szans w dostępie do e-usług medycznych na obszarach wiejskich, optymalizacja organizacji pracy

Cele realizacji projektu :

Cel główny projektu to: Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławieckim, co bezpośrednio przyczyni się do poprawy dostępności, jakości i efektywności poziomu świadczeń zdrowotnych realizowanych przez przychodnię. Zwiększy także dostępność technologii informacyjnych służących wprowadzaniu nowych rozwiązań ułatwiających pacjentom kontakt oraz komunikację ze służbą zdrowia, a także umożliwi realizację procesu obsługi pacjenta drogą internetową. Osiągnięcie celu nadrzędnego nastąpi poprzez osiągnięcie szeregu celów pośrednich, wśród których należy wymienić:

 • optymalizacja procesu obsługi pacjenta,
 • usprawnienie funkcji gromadzenia danych i informacji,
 • przyspieszenie dostępu do danych i informacji,
 • poprawa efektywności funkcjonowania placówki,
 • rozwój kompetencji kadry Przychodni,
 • zwiększenie bezpieczeństwa informacji,
 • skrócenie czasu obiegu dokumentów w placówce.

Projekt nakierowany jest na udostępnienie e-usług, a poprzez to również na usprawnienie procesów biznesowych, w celu ułatwienia pacjentom dostępu do badań, informacji z zakresu e- zdrowia, danych medycznych, dokumentacji medycznej. Dodatkowo realizacja projektu pośrednio przyczyni się także do zmniejszenia obciążeń administracyjnych oraz organizacyjnych np. poprzez odciążenie personelu przychodni i szpitala w zakresie poświęcenia czasu na udzielanie informacji, czy też rejestrowanie danych medycznych.

Realizacja celów i działań przewidzianych w projekcie wpłynie pośrednio także na lepszą organizację funkcjonowania podmiotów leczniczych, w tym jednostek współpracujących z Wnioskodawcą

 • Laboratorium Analiz Medycznych D.S.Wadeccy &I.P.Kulkowscy w Elblągu ul. Nowowiejska 7

Dzięki elektronicznej wymianie danych, będzie możliwa wczesna diagnoza i podjęcie właściwego leczenia, a także np. oszczędność czasu w dostępie do bieżących i archiwalnych danych tak cennego podczas leczenia, dzięki temu, iż nie będą konieczne ponowne zlecania tych samych badań. Poprawi to jakość i wydajność pracy placówki oraz efektywne wykorzystanie jej zasobów. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na realizację kilku komplementarnych celów, wynikających z analizy problemów poszczególnych grup interesariuszy. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego: zwiększenie dostępności informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy i przedsiębiorcy będą mogli załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT w ramach 3 Osi

Priorytetowej - Cyfrowy Region oraz celu szczegółowego: Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w podmiotach świadczących publiczne usługi zdrowotne działania 3.2 E-zdrowie

W efekcie realizacji celu głównego oraz celów pośrednich nastąpi poprawa dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych, gdyż skrócenie czasu wizyt pacjentów oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych personelu medycznego spowoduje, że wnioskodawca w tym samym czasie będzie mógł przyjmować większą liczbę pacjentów. Cele projektu doskonale wpisują się w cele działania Działanie 3.2 Ezdrowie, Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Celem działania jest wdrożone interoperacyjnych systemów informatycznych obsługujących wszystkie procesy związane z funkcjonowaniem jednostek systemu zdrowia. Projekt Wnioskodawcy obejmuje swoim zakresem wdrożenie systemu do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług o najwyższym stopniu dojrzałości, z których będą mogli korzystać pacjenci z terenu powiatu bartoszyckiego oraz powiatów sąsiadujących. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu Osi Priorytetowej 3 – Cyfrowy Region RPO WiM 2014-2020 poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych usług zdrowotnych i wdrożenie interoperacyjnych systemów informatycznych w jednostkach systemu zdrowia. Zgodnie z zapisami wsparcie w zakresie e-zdrowia ma być ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami centralnymi), w tym gromadzenia oraz udostępniania danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.

Projekt będzie przygotowany do integracji z platformą centralną P1. Projekt przewiduje wdrożenie modułów tworzenia, archiwizacji i udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej, a więc zasobów cyfrowych, zgodnie ze standardem HL7 CDA

Wartość ogółem: 385211.40 zł

Kwota dofinansowania 327 429.69 zł

Wkład własny Wnioskodawcy 57 781.71