Pobyt w szpitalu

Co zabrać ze sobą do szpitala?

 1. Posiadaną dokumentację medyczną (karty informacyjne pobytu szpitalnego, zdjęcia RTG, orzeczenie o niepełnosprawności).
 2. Ubranie codzienne, strój gimnastyczny, strój kąpielowy, czepek, piżama. 
 3. Obuwie na zmianę (kapcie, obuwie sportowe do ćwiczeń).
 4. Przybory toaletowe, ręcznik.
 5. Obuwie oraz okrycie wierzchnie odpowiednie do pory roku (spacery).

 Pacjent przebywający na leczeniu na obowiązek:

 1. Przestrzegać indywidualnych zaleceń lekarza i pielęgniarki w zakresie stosowanej diagnostyki, terapii i pielęgnacji.
 2. Współdziałać z personelem Szpitala w realizacji celu hospitalizacji.
 3. Przestrzegać zakazu dotyczącego palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających oraz uprawiania gier hazardowych na terenie Szpitala.
 4. Przebywać na oddziale w określonych porach dnia, a szczególnie w porach obchodów, nie wychodzić poza teren Szpitala, chyba że jest to konieczne ze względów leczniczych.
 5. Szanować własność szpitalną oraz utrzymać czystość osobistą i najbliższego otoczenia.
 6. Po przyjęciu do szpitala powiadamiać lekarza o posiadanych przez siebie lekach, ewentualne ich stosowanie powinno być bezwzględnie ustalone z lekarzem prowadzącym.
 7. Nie poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarskiego.
 8. Nie zakłócać swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.
 9. Przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

Pacjenci przebywający w Szpitalu mogą korzystać z:

 1. bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną. Szczegółowe informacje u pielęgniarki oddziału,
 2. obrzędów religijnych odbywających się w zzpitalu według ustalonych godzin,
 3. biblioteki szpitalnej, która znajduje się w budynku głównym Szpitala i czynna jest od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach,
 4. automatów telefonicznych znajdujących się na terenie Szpitala,
 5. skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu głównym Szpitala,
 6. internetu, który znajduje się w Bibliotece szpitalnej, dostępnego od poniedziałku do piątku w wyznaczonych godzinach, poprzez sieć WiFi lub e-kiosku znajdującym się w holu głównym Szpitala.
 7. korzystanie z własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np.: suszarka, ładowarka, laptop jest bezpłatne,Rozkład dnia w szpitalu

6:00-7:30 Pobudka, toalety poranne, pobieranie materiałów do badań  labolatoryjnych.  
7:30- 8:00 Śniadanie.
8:00-17:30 Badania lekarskie. Ćwiczenia rehabilitacyjne i zabiegi fizykoterapeutyczne. Wykonywanie zleceń lekarskich.
10:00-10:15 Drugie śniadanie.
12:00-14:30 Obchody lekarskie.
13:30-14:30 Obiad.
17:30-18:00 Kolacja
22:00-6:00 Cisza nocna.

 

 

 

Udzielanie informacji o stanie zdrowia

 1. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udzielają wyłącznie Ordynatorzy, lekarze prowadzący lub lekarze zabezpieczający pracę w godzinach ustalonych przez Ordynatorów i podanych do ogólnej wiadomości.
 2. O stanie zdrowia ciężko chorych pacjentów, bądź w przypadkach szczególnie uzasadnionych lekarze udzielają informacji w każdym czasie.
 3. Informacji o stanie zdrowia nie udziela się przez telefon.
 4. Pielęgniarki i położne mogą udzielać informacji wyłącznie dotyczących opieki pielęgniarskiej.
 5. Lekarz prowadzący lub lekarz sprawujący opiekę nad pacjentem w sytuacji nagłego pogorszenia jego stanu zdrowia niezwłocznie zawiadamia członka rodziny, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego

 

Odwiedziny

1. Odwiedziny pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie, bez ograniczeń:
2. Odwiedziny pacjentów winny odbywać się w sposób nie zakłócający normalnej pracy oddziału oraz nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.
3.W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych odwiedziny mogą być w różnym zakresie ograniczone przez ordynatora/koordynatora oddziału:
      *ograniczenie odwiedzin dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora szpitala.
4. Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie 2 osoby, w tym dzieci powyżej 10 roku życia.
5. Odwiedzający jest zobowiązany zachować ciszę i spokój w Szpitalu.
6. Odwiedzających obowiązuje zakaz:
     a) manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi, grzewczymi itp.
     b) wnoszenia na teren Szpitala i spożywania napojów alkoholowych,
     c) dostarczania artykułów żywnościowych, które zostały zabronione przez lekarza,
     d) odwiedzin w stanie nietrzeźwym,
     e) przynoszenia przedmiotów, których posiadanie w Szpitalu jest zbędne,
     f) wprowadzania i przynoszenia jakichkolwiek zwierząt do budynków Szpitala i Poradni,
     g) siadania na łóżkach szpitalnych.
7. Nie wolno oddalać się z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki.
8. Osoba odwiedzająca ma obowiązek:
     a)włożyć okrycie ochronne, jeśli zaistnieją takie wskazania,
     b)podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu Szpitala w trakcie odwiedzin.
9. Osoby odwiedzające nie stosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu podlegają wydaleniu poza obręb Szpitala i ponoszą odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.