RODO

   logo        

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny z siedzibą przy Armii Krajowej 24 11-220 Górowo Iławeckie
NIP: 7431641598 REGON: 000294616 dalej nazywany Szpitalem. Kontakt w sprawie ochrony Pana/Pani danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numerem telefonu 89 762 70 64

Inspektor Ochrony Danych

            Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba z którą można się  kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych napisz na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w dziale przyjęć (parter).

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

Państwa dane przetwarzamy zawsze zgodnie z prawem w celu:

 • zapewnienia opieki medycznej w ramach świadczeń rehabilitacyjnych i innych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w naszym Podmiocie.

Przesłanką do przetwarzania Pana/Pani danych jest art.9 ust. 2 lit h) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej.

Pana/Pani dane osobowe i medyczne przechowujemy 20 lat zgodnie z Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Po tym okresie dokumentacja jest niszczona w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie.

 • księgowości i rachunkowości w ramach wystawiania faktur, rachunków i innych płatności.

Przesłanką do przetwarzania Państwa danych jest art.6 ust. 1 lit b) i c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) zgodnie z Ustawą o rachunkowości, Ustawą o VAT i Ustawą o finansach publicznych. Państwa dane osobowe w ramach księgowości przechowujemy 5 lat.

 • monitoringu wizyjnego w ramach zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób.

Przesłanką do przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej art. 23a. Państwa dane w ramach monitoringu przechowujemy do 10 dni.

 • Nagrywania rozmów w ramach zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób.

Przesłanką do przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).    Państwa dane w ramach nagrywania rozmów przechowujemy do 90 dni.

 

Przetwarzamy między innymi dane w postaci:

 • Imię, nazwisko, pesel, numer dokumentu tożsamości , adres, telefon,
 • data urodzenia,
 • dane osób upoważnionych imię nazwisko i telefon,
 • uprawnienia do udzielenia świadczeń medycznych (ubezpieczenie),
 • uprawnienia dodatkowe,
 • dane o stanie zdrowie, historii choroby i leczenia i inna wymagana dokumentacja medyczna.

           

Jakie mam prawa jako pacjent?

Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych. Pana/Pani dokumentację medyczną może otrzymać osoba upoważniona. Upoważnić można przy pierwszej wizycie lub w późniejszym terminie w dziale przyjęć. W każdej chwili ma Pan/Pani prawo do sprostowania swoich danych osobowych.

Ze względu na przepisy prawa i obowiązki Szpitala nie ma Pan/Pani prawa do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Szpital Państwa danych.

Jeżeli uważna Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dane te wymagane są do świadczenia dla Pana/Pani przez Szpital świadczeń medycznych.

 

Jakie mam prawa jako klient?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych. W każdej chwili mają Państwo prawo do sprostowania swoich danych osobowych.

Ze względu na przepisy prawa i obowiązki podmiotu nie mają Państwo prawa do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Szpital Państwa danych przez okres 5 lat od ich wytworzenia.

Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i dane te wymagane są do wystawienia rachunku/faktury.

Komu przekazujemy dane?

Informujemy także, że podmiot nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Jak większość podmiotów w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym w razie potrzeby przekazujemy Pana/Pani dane osobowe:

 • współpracującym z nami prawnikom,
 • firmie ubezpieczeniowej, gdyby zaszła konieczność naprawienia szkody,
 • Laboratorium Analiz Medycznych w Elblągu w przypadku badań krwi,
 • Obsłudze technicznej systemu informatycznego firmie Kamsoft Warmia Sp. z o.o. ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302 10-686 Olsztyn
 • Dostawcy usług hostingowych w przypadku komunikacji mejlowej H88 S.A.ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań

Oprócz tego, może się zdarzyć, że na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom publicznym czy prywatnym. Zawsze jednak upewniamy się czy mamy prawo przekazać Pana/Pani dane, aby nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej

W zakresie nieuregulowanym niniejszą polityką obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.