Delaracja dostęności

Deklaracja Dostępności

Wstęp


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.
Ustawa o dostępności cyfrowej zobowiązuje w art. 10 podmioty publiczne do sporządzania i publikowania Deklaracji Dostępności. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności podmiotu publicznego. Informacje te przydadzą się przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, które będą dzięki temu wiedzieć, jakie pomoce czy rozwiązania wspierające są dostępne w odniesieniu do danego podmiotu..
Deklaracja dostępności jest przygotowana w formacie HTML, w jego dowolnej wersji.
Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej, nawet jeżeli sama strona internetowa lub aplikacja mobilna ich nie spełnia. Oznacza to, że Deklaracja Dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp Deklaracji


Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpitalgorowo.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklaracje sporządzono dnia - 2020-09-21

Aktualizacja sporządzona dnia: 2022-03-15 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Rzecznik Praw Obywatelskich


https://www.rpo.gov.pl/

 

Aspekty techniczne


Serwis spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:
• Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
• Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
• Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
• Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
• Pułapki klawiaturowe - wykluczone
• Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
• Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
• Formularze (konstrukcja) - prawidłowo zbudowane i opisane
• Linki - wprowadzony system automatycznego generowania poprawnych linków (w przypadku podłączania plików zawierają one informacje objaśniające o typie pliku)
• Fokus oraz tabindex - prawidłowo dostosowane
• Kontrast - wymaganie częściowo spełnione, część grafik może nie posiadać odpowiedniego kontrastu
• Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
• Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
• Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.

 

Aspekty informacyjne


Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Szczegółowe informacje dotyczące:
• Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
• Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
• Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.
• Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne.
• Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
• Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie http://www.onlineocr.net/
• W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.
• W serwisie znajdują się dokumenty z treścią w której zostały wstawione linki do dokumentów. Sukcesywnie odnośniki będą poprawiane aby były unikalne i zrozumiałe, także poza kontekstem. Dodana zostanie również informacja o typie pliku i jego wielkości jeżeli nie jest do tej pory zawarta.
• Treści dokumentów zamieszczonych dotychczas w serwisie są przeglądane i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane

 

Dostępność architektoniczna1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejście do szpitala bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych z wyznaczonymi miejscami parkingowymi oraz podjazdem

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek szpitala 2 piętrowy, zajęcia dla osób niepełnosprawnych odbywają się na parterze, w szpitalu dostępne są 3 windy umożliwiające swobodny dostęp do wszystkich pięter i pomieszczeń przeznaczonych dla pacjentów.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Oznaczenia jaskrowym kolorem schodów oraz progów.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed wejściem wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na krótki czas w celu wejścia i wyjścia z pojazdu także transportu medycznego. Na parkingu głównym wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Brak ograniczeń dla wstępu do placówki psów asystujących.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. W przypadku braku takiej możliwości, taką informację także należy zawrzeć.
Brak tłumacza języka migowego