Kombatanci

Kombatanci i Osoby Represjonowane mają ustawowo zagwarantowane szczególne uprawnienia związane z dostępem do świadczeń zdrowotnych. Aby wzmocnić przestrzeganie prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością i bez skierowania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie, przystąpił do programu ,,Szpitale Przyjazne Kombatantom". Patronat honorowy nad programem objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Stronami porozumienia w tym przedsięwzięciu są Warmińsko-Mazurska Rada ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Szpitale Przyjazne Kombatantom oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co warto wiedzieć - ulotka informacyjna


 

Cele programu:

1. Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w ramach rzeczywistych możliwości ochrony zdrowia, przy zachowaniu pełnej równowagi finansowej.

2. Wzrost świadomości personelu medycznego w zakresie ustawowych praw docelowej grupy społecznej.

3. Wzrost świadomości Kombatantów i Osób Represjonowanych na temat przysługujących im praw związanych z dostępnością do świadczeń zdrowotnych.


Szpitale przyjazne kombatantom zapewniają

  • świadczenia poza kolejnością,
  • bez skierowania,
  • bezpłatne zaopatrzenie w leki oraz bezpłatne zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.


W praktyce uczestnik programu informuje personel medyczny o fakcie posiadania dokumentu uprawniającego do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością. Wszyscy pracownicy szpitala (stosownie do zajmowanego stanowiska) posiadają niezbędną wiedzę, w zakresie procedury postępowania przyjętego w jednostce w ramach programu "Szpitale Przyjazne Kombatantom". Personel podejmuje czynności zgodnie z Porozumieniem oraz wewnętrznymi ustaleniami z koordynatorem szpitalnym programu. Personel medyczny wszelkie wątpliwości wyjaśnia z koordynatorem szpitalnym. Uczestnik programu w trakcie pobytu w jednostce może zawsze kontaktować się z koordynatorem lub wskazanym pracownikiem w zakresie postępowania terapeutycznego.


Dokumenty uprawniające do udziału w programie:

  1. LEGITYMACJA lub ZAŚWIADCZENIE o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
  2. LEGITYMACJA inwalidy wojennego i wojskowego wydana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51
  3. LEGITYMACJA osoby represjonowanej wydana przez Zakład Ubezpieczeń o symbolu ZUS Rw-52.
  4. Stosowne ZAŚWIADCZENIE wydane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych dla wdów i wdowców po osobach uprawnionych.

Pobierz

Procedura postępowania

Uzasadnienie